Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy, funkcjonujący pod adresem internetowym www.obuwieprzybyla.pl jest przez Przemysław Przybyła działającego pod firmą Zakład Produkcji Obuwia PRZYBYŁA Przemysław Przybyła, ul. Wschowska 21, 64-200 Wolsztyn, NIP 923-101-13-62, tel.+48 604 475 913, e-mail: kontakt@obuwieprzybyla.pl
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu skierowane zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak również do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 3. Poprzez utworzenie Konta lub złożenie przez Klienta Zamówienia wyraża ona akceptacje niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie dane zamieszczane na Stronie Internetowej, przekazywane w trakcie zakładania konta bądź składania zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W trakcie użytkowania Sklepu Internetowego Klient może nieodpłatnie korzystać z następujących usług: Newsletter, Promocji, Rabatów, Kodów, Kuponów, zawarcia Umowy Sprzedaży oraz wszelkich powiązanych z tym procesem usług takich jak np. Koszyk, Filtrowanie, Sortowanie itp.
 2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest to kliknięcia w “ikonkę” ludzika w prawej górnej części strony, wybrania “Zaloguj się” i następnie wpisania swojego adresu e-mail w formularzu po prawej stronie. Następnie Klient zobowiązany jest do przejścia przez cały proces rejestracji oraz podania wszelkich niezbędnych danych prowadzących do utworzenia Konta.
 3. Założenie oraz prowadzenie Konta jest darmowe. Użytkownik ma możliwość zarządzania Kontem oraz usunięcia w każdym momencie bez podania przyczyny.
 4. Za pośrednictwem Konta Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży. Chwilą zawarcia umowy jest otrzymanie przez nabywcę potwierdzenia na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail. Klient nieposiadający Konta również ma możliwość złożenia zamówienia korzystając ze Sklepu Internetowego.

III OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • przekazywania w trakcie korzystania z usług Strony Internetowej wyłącznie prawdziwych, aktualnych i koniecznych danych,
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,
 • użytkowania Sklepu Internetowego w sposób prawidłowy niezakłócający jego funkcjonowania,
 • realizowania wszelkich czynności związanych ze Sklepem Internetowym w zgodzie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • uiszczenia kwot wynikających z zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży w przewidzianym w nich terminie oraz podanej przez Sprzedawcę wysokości,
 • powstrzymania się od wykonywania czynności mogących w sposób negatywny wpłynąć na Sklep Internetowy oraz naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,

IV ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności:
 2. wybrać produkt
 3. wypełnić formularz zamówienia,
 4. wybrać sposób dostawy,
 5. wybrać sposób płatności,
 6. przesłać zamówienie klikając w „Kupuję i płacę”
 7. Chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest moment następujący po złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz otrzymaniu przez niego maila potwierdzającego zakup produktu.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje przekazane przez Klienta informacje oraz faktyczną dostępność wybranego produktu.
 9. Jeżeli brak jest możliwości realizacji Zamówienia Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta o czym Sprzedawca informuje Klienta w terminie maksymalnie 14 dni. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić uiszczoną przez niego płatność.
 10. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca automatycznie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji,
 11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności Klient jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą,
 12. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 13. Ostateczna wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług.
 14. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

V SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do określenia sposobu płatności, poprzez wybór jednej z poniższych możliwości:

a) za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

d) gotówką przy odbiorze osobistym. Informacje o aktualnie dostępnych metodach płatności znajdują się na stronie głównej w zakładce „Dostawa i płatności”.

 • Wszelkie transakcje realizowane za pośrednictwem płatności elektronicznych i karty płatniczej przeprowadzane są za pomocą upoważnionych przez Sprzedawcę serwisów.
 • Brak płatności uprawnia Sprzedawcę do kontaktu z Klientem w celu przypomnienia mu o złożonym Zamówieniu oraz konieczności uiszczenia należnej kwoty za wybrany produkt. Powyższa wiadomość może zostać przekazana za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail, numeru telefonu bądź w inny ogólnie przyjęty sposób, w terminie 5 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawca może powtórzyć powyższą czynność w dodatkowym terminie 2 dni. Jeżeli klient w dalszym ciągu nie wykona płatności Sprzedawca ma prawo uznać Zamówienie za anulowane.
 • Klient ma możliwość do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia bezpłatnego anulowania transakcji.
 • Powyższy punkt nie dotyczy sytuacji, w której zamówione obuwie zostało wyprodukowane specjalnie na żądanie Klienta. W takim przypadku nie ma on możliwości bezpłatnego anulowania Zamówienia.

VI DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu aktualnie realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zakupu oraz dostarczenia produktu poza granice wskazaną w punkcie 1 jest on zobowiązany przed zawarciem Umowy Sprzedaży o kontakt z obsługą Sklepu Internetowego.
 3. Zasadą jest odpłatność Dostawy Produktu do Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Klient zobowiązany jest do określenia sposobu Dostawy, poprzez wybór jednej z poniższych możliwości:
 5. przesyłka kurierska,
 6. przesyłka kurierska pobraniowa.
 7. odbiór osobisty
 8. Łączny termin dostawy Produktu do klienta nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych, chyba że złożone zamówienie wiąże się z koniecznością wyprodukowania obuwia na indywidualne życzenie klienta o czym klient zostanie poinformowany po złożeniu zamowienia.
 9. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden produkt należy brać pod uwagę najdłuższy czas oczekiwania przypisany do jednego z tych produktów.
 10. Na łączny czas oczekiwania składa się: czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 11. Początkiem biegu 7 terminu Dostawy jest:
 12. w przypadku wybrania sposobu Dostawy za pobraniem – dzień następujący po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta,
 13. W przypadku, gdy klient wybrał przedpłatę okres ten liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

VII REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawą zgłoszenia Reklamacji, wskazania sposobu jej rozpatrzenie oraz zakresu odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jest w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym podlegają 2 – letniej gwarancji producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu.
 3. Złożenie Reklamacji odbywa się poprzez przesłanie produktu wraz z pisemnym zgłoszeniem na adres: Zakład Produkcji Obuwia PRZYBYŁA Przemysław Przybyła, ul. Wschowska 21, 64-200 Wolsztyn
 • W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klient ma możliwość:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 • z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi Sklepu Internetowego będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Termin w jakim Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą to 14 dni, chyba że postanowienia Umowy Sprzedaży stanowią inaczej.
 2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana bądź nie dostępna w momencie składania zmówienia wyprodukowana dla klienta na jego indywidualne życzenie.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy rozumie się przez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie pisemnej w określonym powyżej terminie. Treść oświadczenia musi w sposób jednoznaczny wskazywać na chęć odstąpienia od zawartej przez Klienta Umowy Sprzedaży. Powyższa czynność powinna zostać dokonana na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Gdy Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przekazanych mu w związku z zakupem Produktu środków pieniężnych w terminie nie dłuższym nić 14 dni.
 6. Bieg terminu określonego w punkcie 5 rozpoczyna się w chwili, w której Sprzedawca z powrotem obejmie w posiadanie Produkt którego dotyczy zawarta uprzednio Umowa Sprzedaży.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

X LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, w tym z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub w punktach sprzedaży stacjonarnej będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności.
 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2020 r.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
X